Zajęcia z pedagogiem specjalnym

W pracy terapeutycznej pedagog specjalny zawsze bazuje na mocnych stronach dziecka- według  motta Janusza Korczaka „ Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi ”.

Praca pedagoga specjalnego skupia się wokół dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, z niepełnosprawnościami, ale także z dziećmi uzdolnionymi. One również – mimo bardzo dobrych możliwości poznawczych wymagają odpowiedniego podejścia w celu jak najlepszego wykorzystania posiadanego potencjału.

Zajęcia terapeutyczne różnią się w zależności od rodzaju niepełnosprawności i potrzeb dziecka. Zawsze związane są ze stymulacją ogólnorozwojową, stymulacją rozwoju poznawczego, mowy, myślenia, percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, rozwijaniem sprawności manualnej. Mogą być przeznaczone na wspomaganie rozwoju emocjonalnego- wzmacnianie samooceny, naukę wygrywania i przegrywania, rozpoznawania i nazywania emocji. Zajęcia mogą mieć charakter rewalidacyjny oraz korekcyjno- kompensacyjny. Celem jest optymalne wspomaganie rozwoju dziecka.

Zadania pedagoga specjalnego:

– współpracuje z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz dziećmi;

– współpracuje z zespołem nauczycieli i specjalistów, pracujących z dziećmi objętymi kształceniem specjalnym w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dziecka, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

– wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów;

– udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom dzieci i nauczycielom;

– współpracuje, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci (PP-P, MOPS, GOPS,…);

– przedstawia radzie pedagogicznej propozycje w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola w zakresie zapewnienia dzieciom odpowiedniego do potrzeb wsparcia.

W pracy z dziećmi stosowane są zasady:

 • indywidualizacji- czyli dostosowania zadań od psychofizycznych potrzeb dziecka, biorąc pod uwagę jego potrzeby, możliwości i tempo pracy;
 • zasada stopniowania trudności- wychodzimy od tego co łatwe, co dziecko zna, aby wzmocnić w nim wiarę we własne siły;
 • poglądowości, dajemy dziecku możliwość wszechstronnego, polisensorycznego poznawania otaczającego świata;
 • systematyczności;
 • trwałości wiedzy- wielokrotnego powtarzania nabytej wiedzy i umiejętności
  współpracy z rodzicami- w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

Najczęściej stosowane metody w pracy pedagoga specjalnego:

 • metody czynnościowe – angażujące dziecko w działaniu: metoda samodzielnych doświadczeń, metoda zadań stawianych do wykonania,
 • metody oglądowe – pokaz, wzór, przykład,
 • metody słowne – rozmowa, opowiadanie, instrukcja słowna,
 • program rozwijający percepcję wzrokową M. Frostig,
 • Metoda Porannego Kręgu,
 • elementy programu ruchowego Knillów,
 • elementy programu ruchowego Dennisona,
 • ćwiczenia grafomotoryczne według H. Tymichowej,
 • elementy Terapii Integracji Sensorycznej,
 • elementy Pedagogiki zabawy,
 • elementy „Metody czytania całowyrazowego” (czytanie globalne) J. Domana,
 • elementy „Metody Dobrego Startu” M. Bogdanowicz,
 • komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC,
 • bajkoterapia,
 • muzykoterapia,
 • elementy metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • metody relaksacyjne, wyciszające.
Powrót na górę strony

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

Skip to content