Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Ostrowcu Świętokrzyskim

Przedszkole Publiczne nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Konopnickiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Krauze -Składanowska.
 • E-mail: pp12@przedszkole.ostrowiec.pl
 • Telefon: 412475295

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie
dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2
miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: dyrektor

„Nazwa organu odwoławczego” oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,
na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej
sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni
od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie,
kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji,
wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej,
lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przedszkola usytuowany jest w centrum osiedla, w zacisznym, spokojnym miejscu. Otoczony jest zielenią drzew i krzewów. Wejście główne do budynku znajduje się bezpośrednio przy alejce osiedlowej. Aby dostać się na teren przedszkola należy wejść furtką otwieraną ręcznie a następnie pokonać 3 stopniowe schody. Z prawej strony schodów wejściowych znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Przy drzwiach, na wysokości 120 cm znajduje się dzwonek do drzwi głównych. Przedszkole zaopatrzone jest w system videodomofonu z odrębnym dostępem do sal dydaktycznych i gabinetów. Budynek jest dwupoziomowy (poziom 0 i 1) – posiada szerokie korytarze, schody, brak windy. Na każdym poziomie zamieszczona jest wizualizacja rozkładu pomieszczeń. Jest możliwość skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego lub tłumacza online. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym. Przedszkole nie posiada parkingu. W niewielkiej odległości od przedszkola znajduje się parking ogólnodostępny z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Powrót na górę strony

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

Skip to content