RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW I DZIECI W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 12 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informujemy, że:

  • Administratorem danych jest Przedszkole Publiczne nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Ostrowcu Świętokrzyskim;
  • Osobą uprawnioną do reprezentowania administratora jest dyrektor przedszkola Beata Krauze – Składanowska;
  • Funkcję Inspektora ochrony danych wykonuje Pan Adam Korzuch, który reprezentuje administratora w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych:
    IOD tel. 509 630 830, e-mail: kożuch@infoic.pl
  • Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań przedszkola określonych przepisami Prawa oświatowego (Dz.U. z 2017r. poz. 59);
  • Podanie danych jest wymogiem ustawowym i rodzice są zobowiązani podać dane osobowe, a konsekwencją niepodania danych jest skreślenie dziecka z listy wychowanków;
  • Dane osobowe są przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U z 2018r. poz.217), a także rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  • Rodzice mają prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Jak również prawo do wniesienia sprzeciwu oraz złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Powrót na górę strony

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

Skip to content